Last edited by Malalabar
Thursday, May 14, 2020 | History

2 edition of Cynllun iaith, addysg a hyfforddiant found in the catalog.

Cynllun iaith, addysg a hyfforddiant

University of Wales, Bangor.

Cynllun iaith, addysg a hyfforddiant

paratowyd yn unol â Deddf yr Iaith Gymraeg, 1993 : drafft ymgynghorol = Language, education and training scheme : prepared in accordance with the Welsh Language Act, 1993 : consultative draft.

by University of Wales, Bangor.

  • 174 Want to read
  • 29 Currently reading

Published by Prifysgol Cymru Bangor = University of Wales, Bangor in Bangor [Gwynedd] .
Written in English


Edition Notes

Other titlesLanguage, education and training scheme.
The Physical Object
Pagination85,60p.
Number of Pages8560
ID Numbers
Open LibraryOL18255445M

cynllun iaith Gymraeg diwygiedig arfaethedig yr adran. Mae’n disgrifio’r ffordd y byddwn yn parhau i gefnogi’r egwyddor sy’n sail i’r cynllun, wrth ddarparu ein gwasanaethau corfforaethol ac wrth gynnal busnes corfforaethol â’r cyhoedd yng Nghymru.   Penderfynodd Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr fynd ati i beilota ‘Cynllun Dewis Iaith’ gyda chleifion dementia ar Ward Glaslyn yn Ysbyty Gwynedd, gyda’r bwriad o.

Mae’r Cynllun hwn wedi cael ei fabwysiadu gan Arolygiaeth Prawf EM, ac fe’i cymeradwywyd gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg ar 04/05/ Mae’n dilyn adolygiad o Gynllun Iaith Gymraeg blaenorol Arolygiaeth Prawf EM, a gymeradwywyd gan y Bwrdd ar 8 Mehefin trwy hyfforddiant a recriwtio staff i gyflenwi’r gwasanaeth yma. Fe fydd staff yn derbyn hyfforddiant a chefnogaeth priodol i ateb y ffôn yn ddwyieithog. Gohebiaeth Ysgrifenedig Mae’r adran hon yn berthnasol i ohebiaeth ysgrifenedig yn cynnwys llythyrau ac e-byst. Fe fyddwn yn ateb gohebiaeth yn yr iaith y cafodd ei dderbyn. Lle.

Iaith Gymraeg a’n cyfrifoldebau o dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg Bydd hyfforddiant hefyd yn eu gwneud yn gyfarwydd â gweithredu, adrodd yn ôl a gwerthuso cynlluniau ar gyfer y Cynllun. • Bydd y Cyngor yn sicrhau y bydd polisïau a mentrau newydd yn gyson â’r cynllun ac na fyddant yn ei danseilio. • Bydd y Cyngor yn goruchwylio'r File Size: KB. Hyfforddiant iaith Gymraeg 17 Hyfforddiant Galwedigaethol 17 Trefniadau Gweinyddol 18 Gwasanaethau a ddarperir gan Sefydliadau Eraill 19 Monitro 19 Cyhoeddi gwybodaeth 20 5. Codi Ymwybyddiaeth o’r Cynllun 21 6. Cwynion ac Ymchwiliadau Adran 17/Awgrymiadau 21 Size: KB.


Share this book
You might also like
Obesidad Infantil.

Obesidad Infantil.

Information Technology for Development - Journal

Information Technology for Development - Journal

Introduction to Environmental Science, University of Iowa, 3rd Edition

Introduction to Environmental Science, University of Iowa, 3rd Edition

new system of education

new system of education

Judges

Judges

Timber construction for developing countries

Timber construction for developing countries

Poverty and service coordination

Poverty and service coordination

Elementary particles.

Elementary particles.

Differential Loran-C using three secondary stations

Differential Loran-C using three secondary stations

Bettmann portable archive

Bettmann portable archive

Reprint of the Income Tax Act (chapter 141 of the revised edition), incorporating all amendments up to 1st November 1984

Reprint of the Income Tax Act (chapter 141 of the revised edition), incorporating all amendments up to 1st November 1984

Evaluation of the procedures for identification of hazardous wastes

Evaluation of the procedures for identification of hazardous wastes

Technical specifications, Shoreham Nuclear Power Station, Unit no. 1, docket no. 50-322

Technical specifications, Shoreham Nuclear Power Station, Unit no. 1, docket no. 50-322

Cynllun iaith, addysg a hyfforddiant by University of Wales, Bangor. Download PDF EPUB FB2

Swyddfa'r Gorllewin. Uned 3, Parc Busnes Aberarad Castellnewydd Emlyn Sir Gaerfyrddin SA38 9DB. [email protected] (+44) Helpu pobl ifanc rhwng 11 a 25 oed i gymryd rhan mewn addysg, hyfforddiant a chyflogaeth.

Gwerthuso darparwyr addysg. Categoreiddio ysgolion, mesurau perfformiad ac arolygu. Rhedeg a rheoli ysgol. Cyllidebau, cyllid, casglu data, dyddiadau tymor a derbyniadau. Y Gymraeg mewn addysg. Hyfforddiant iaith Gymraeg ac addysg cyfrwng Cymraeg.

Cynllun iaith Gymraeg y Ddeddf ac yn unol â’r canllawiau a roddwyd gan Fwrdd yr Iaith o dan Adran 9 y Ddeddf. Bu’r cynllun dderbyn cefnogaeth llawn Bwrdd yr Iaith ar 31 Mawrth Addysg Uwch Cymru Cynllun Iaith Gymraeg Mae'r Cynllun hwn wedi derbyn cymeradwyaeth Bwrdd yr Iaith Gymraeg ar 22 Tachwedd Confensiynau: Mae’r termau ‘dwyieithog’ ac ‘iaith o’u dewis’ yn y ddogfen hon yn cyfeirio at yr ieithoedd Cymraeg a Saesneg.

Byddwch cystal ag e-bostio [email protected] neu ffonio os hoffech. arbenigol ym maes diogelu. Darperir hyfforddiant a chyngor arbenigol i ysgolion ar draws yr awdurdod. YR IAITH GYMRAEG Mae’r Gymraeg yn treiddio drwy holl waith a gwasanaethau’r Adran Addysg. Mae dogfen statudol ‘Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg’ yn gosod disgwyliadau clir i’r Adran ac i’n hysgolion ar gyfer y.

Mae Cynllun Cymhelliant Iaith Athrawon Yfory yn cefnogi strategaeth Cymraeguchelgais Llywodraeth Cymru i gynyddu nifer athrawon Cymraeg a tharged o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn Cyfeirir at y canllawiau hyn ym mharagraff 3 y Cynllun, a'u nod yw helpu unrhyw un sy'n gweinyddu'r Cynllun a'r rheini sy'n gwneud cais am grant.

Mae'rFile Size: KB. Mae ein Cynllun Iaith yn egluro sut mae’r Adran Gwaith a Phensiynau yn darparu eu gwasanaethau yn Gymraeg. Mae’r cynllun yn defnyddio’r canllawiau a gyhoeddwyd gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg. gwasanaeth yn unol â'r cynllun yma. Pan yn addas, caiff y gallu i siarad Cymraeg ei ystyried fel un o sawl gallu i lenwi swyddi gwag sy'n codi, yn unol â Pholisi Cyfle Cyfartal y Grŵp.

Hyfforddiant Iaith Bydd gan hyfforddiant iaith ran bwysig wrth gynyddu nifer y staff a all weithio'n hyderus yn. addysg, o’r blynyddoedd cynnar a thrwy addysg gynradd ac addysg uwchradd.’ Cynlluniau Iaith Awdurdodau Lleol Mae Cynllun Iaith ERW wedi ei seilio ar Gynlluniau Iaith y chwe awdurdod lleol sy’n rhan o gonsortiwm y de-orllewin.

Mae’r Cynlluniau Iaith hyn gafodd eu cymeradwyo gan Fwrdd yr. Iaith Cyf., cofrestredig yng Nghymru, rhif Elusen gofrestredig rhif: Swyddfa gofrestredig: Uned 3, Parc Busnes Aberarad, Castellnewydd Emlyn, Sir Gar.

mwyn darparu gwasanaeth yn unol â'r cynllun yma. Pan yn addas, caiff y gallu i siarad Cymraeg ei ystyried fel un o sawl gallu i lenwi swyddi gwag sy'n codi, yn unol â Pholisi Cyfle Cyfartal y Grŵp.

Hyfforddiant Iaith Bydd gan hyfforddiant iaith ran bwysig wrth gynyddu nifer y. Mae Cynghorau Ymchwil y DU (UKRI) wedi paratoi Cynllun Iaith Gymraeg yn unol â Deddf yr Iaith Gymraeg ar y ffordd y mae EPSRC, a saith Cyngor Ymchwil y DU, yn bwriadu cynnal ein busnes. UK Research and Innovation (UKRI) have prepared a Welsh Language Scheme in accordance with the Welsh Language Actthrough which the EPSRC will conduct it's business.

CYNLLUN IAITH GYMRAEG. Paratowyd dan Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1 Yn ddiweddar, roedd y ddau wedi datblygu addysg a hyfforddiant mwy galwedigaethol.

Roeddent yn rhannu cenhadaeth gytûn i wella cyfleoedd oedolion a oedd dan anfantais gymdeithasol ac addysgol. Cynllun Iaith Gymraeg DP 3 Hyfforddiant ac Ymwybyddiaeth Iaith Dyrennir amser ar gyfer hyfforddi a datblygu i’r holl staff. Ar hyn o bryd mae 4 aelod o staff yn dilyn hyfforddiant iaith Gymraeg a ddarperir gan GLlTEM i wella sgiliau iaith Gymraeg.

Bu hwn yn adnodd amhrisiadwy y bu modd i. Cynllun Iaith Gymraeg/ Safonau Iaith Gymraeg Adroddiad Monitro Blynyddol 1. Cyflwyniad yn cynnwys hyrwyddo cyrsiau hyfforddiant iaith Gymraeg a chyfleoedd ffurfiol ac anffurfiol i ddefnyddio’r Gymraeg yn y gweithle.

Addysg a Gwasanaethau Plant 97 26 5 51 6 36 7 47 Tai. Cynllun Iaith GymraegCynllun Iaith Gymraeg - • Recriwtio, Cyflogaeth a Hyfforddiant Canolog Addysg a Hyfforddiant mewn Gwaith Cymdeithasol: Mae gan gleientiaid yr hawl i ddewis pa iaith i’w defnyddio â’u gweithiwr.

Mae'r iaith Gymraeg yn rhan annatod o wead cymunedau yng Ngwynedd ac Ynys Môn ac yn yn enwedig addysg, newid demograffig, gweithgareddau cymunedol a sylfaen economaidd gadarn i gynnal cymunedau cynllunio ar gyfer 7, o unedau tai yn ardal. Cynllun Iaith Gymraeg – Dangosyddion Perfformiad 18 Cynllun Gweithredu (Atodiad 1) 18 yr Ymgynghorydd Polisi Iaith a’r Cydlynydd Hyfforddiant Cymraeg.

Chynhadledd Dwyieithrwydd mewn Addysg, gan bwysleisio pwysigrwydd o feddwl am yr. Y Cynllun hwn yw canlyniad cydweithio llawn â phob maes ym mhob rhan o'r sefydliad.

Ers sefydlu Cymwysterau Cymru, rydym wedi meithrin ymrwymiad cryf i'r iaith Gym raeg a phenderfyniad i wneud y gweithle yn amgylchedd dwyieithog cyfforddus a chefnogol, heb rwystrau iaith.

Mae hwn yn sefydliad cadarnhaol lle mae dysgu, b od yn. Gweithredu’r Cynllun 20 Staffio, recriwtio, hyfforddiant iaith a hyfforddiant galwedigaethol Er nad oes unrhyw swyddi o fewn yr FCA ar hyn o bryd ble’r ystyrir y gallu i siarad Cymraeg yn ‘hanfodol’ neu’n ‘ddymunol’ rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod darpariaethau’r Cynllun Iaith Gymraeg hwn yn cael eu cyflawni.

Byddwn yn rhoi. Iaith Gymraeg a’r Cynllun Iaith Gymraeg. ymgynghori gyda Bwrdd yr Iaith Gymraeg ymlaen llaw ynglŷn â chynigion a fydd yn effeithio ar y cynllun hwn neu gynllun cyrff cyhoeddus eraill.

Ni chaiff y Cynllun ei newid heb ganiatâd y Bwrdd. sicrhau pan fydd polisïau a mentrau newydd yn cael eu gweithredu, eu bod nhw’nFile Size: KB.Cynllun Iaith Gymraeg Diwygiedig hwn yn parhau yn weithredol ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Ystyr y cyhoedd yn y cyd-destun hwn yw staff amser-llawn a rhan-amser, myfyrwyr amser- Hyfforddiant galwedigaethol drwy gyfrwng y Gymraeg () Trefniadau gweinyddol ar gyfer hyrwyddo’r Cynllun () Cytundeb â thrydydd parti ().Datganiad Polisi ar y Cynllun Iaith Gymraeg Paratowyd y cynllun hwn yn unol â Deddf yr Iaith Cymraeg Derbyniodd y cynllun hwn gymeradwyaeth Bwrdd yr Iaith Gymraeg o dan Adran 14/1 or Ddeddf ar 12/07/ Mae Ymddiriedolaeth Prawf Cymru yn cydnabod bod iaith yn .